Nr POWR.01.02.01-10-0015/21 realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie samozatrudnienia wśród 19 kobiet biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a także zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu sieradzkiego: powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

W ramach projektu odbędziecie Państwo:

  • Zajęcia indywidualne – 6h, obejmujące pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  • Zajęcia grupowe – 56h, szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”.

Uczestnicy projektu otrzymują również stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł/h netto, catering podczas szkolenia, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia dla 60% Uczestników oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dla 10% Uczestników.

Dotacje w wysokości do 23 050,00 zł zostaną przyznane 19 Uczestnikom.

Uczestnik projektu, który otrzyma dotację jest uprawniony do korzystania z pomocy finansowej mającej na celu ułatwienie mu utrzymania płynności:

  • Wsparcie pomostowe finansowe w 1-6 miesiącu w wysokości do 2800zł/miesiąc,

Ponadto zapewniamy sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, materiałów szkoleniowych, catering na zajęcia.

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego ul. Gen. W. Wróblewskiego 18 lok. 801, 93-578 Łódź.

Wartość projektu: 1 029 131,23 zł