Dokumenty rekrutacyjne
Regulamin rekrutacji
Zał.1 Formularz rekrutacyjny
Zał.1a Oświadczenie Uczestnika
Zał.1b Zaświadczenie z ZUS
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał.4 Karta oceny predyspozycji Kandydata
Zał.4a Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Zał.5 Opis sektorów wykluczonych
Pozostałe dokumenty
Regulamin przyznawania środków
Zał. 1 Biznesplan
Zał. 2 Karta oceny biznesplanu
Zał. 3 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Zał. 4 Wzór wniosku o wsparcie pomostowe
Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał. 9 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe
Zał. 10 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego