W związku z koniecznością podania danych osobowych w ramach rekrutacji i udziału w projekcie informujemy, że:

Uczestnik rekrutacji do projektu będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 9 Ust 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjmuje do wiadomości, że Administratorem zebranych danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego z siedziba w Łodzi ul. Wróblewskiego 18 lok. 801. Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu. Dostęp do danych tak zebranych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz firmy na podstawie przepisów rozporządzenia RODO i umowy o finansowaniu projektu.

Pełną informację o polityce prywatności kandydat otrzyma po złożeniu aplikacji.


Osoby, które skontaktują się z nami za pośrednictwem kanałów kontaktowych udostępnionych na tej stronie informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego z siedzibą w Łodzi ul. Wróblewskiego 18 lok. 801.
 • Dane pozyskane i przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie, realizacji umów i realizacji samego projektu, w którym kandydat chce uczestniczyć, w tym udzielenia mu założonych w projekcie form wsparcia.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 Ust 1 lit. a, b lub c oraz art. 9 Ust. 2 lit a i g.
 • Dane przetwarzane mogą być udostępnione partnerom Administratora wspomagającym proces realizacji ww. działań i wspomagającymi Administratora w jego obowiązkach rachunkowych i podatkowych oraz IT.
 • Do danych osobowych mogą mieć dostęp: pracownicy Administratora, serwis IT w ramach upoważnienia i umowy o zachowaniu poufności zgodnie z Art. 28 i 32 rozporządzenia RODO.
 • Okres przechowywania danych osobowych jest określony na 5 lat (chyba, że inne przepisy nakazują przechowywać określone dokumenty przez dłuższy lub krótszy okres).
 • Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz żądania usunięcia (chyba, że inne przepisy prawa ograniczają te uprawnienia).
 • Dane nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania przetwarzania czyli tzw. profilowaniu.
 • Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących danych osobowych informujemy, że można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Biuro Projektu „Przedsiębiorcza kobieta w subregionie sieradzkim”, ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 801, 93-578 Łódź.
 • przez e-mail: przedsiebiorczakobieta@wsfi.pl.
 • telefonicznie: 501 016 524 .